תנאי שימוש אתר lowcoster.co.il

ברוכים הבאים לאתר www.lowcoster.co.il , (להלן: "האתר"), וכהגדרתו המורחבת בהמשך תקנון זה.

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כמפורט להלן.

תנאי השימוש באתר

 1. גולש יקר, השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים כמפורט במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"), והנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, בין אם אתה אורח או משתמש רשום באתר, או גולש ומשתמש באתר בכל צורה אחרת.
 2. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
 3. בתנאי שימוש אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג לרבות עסקאות ודילים המפורטים באתר.
 4. תנאי השימוש של האתר, עשויים להשתנות מעת לעת. יש להתעדכן בהם באופן שוטף. במידה ושינוי כלשהוא יהווה חריגה משמעותית מהכללים המקובלים באינטרנט, ויחרוג מרוח התנאים הנוכחיים, תבוא הודעה על כך באתר.
 5. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 6. האתר מפרסם הצעות לעסקאות שונות ומגוונות אשר מציעים ספקים שונים, ומקשר בין המשתמשים/הגולשים באתר (להלן גם "לקוחות") לבין הספקים.
 7. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האתר אינו מפקח על העסקאות ולא יהיה אחראי להסכמות הסופיות בין המפרסמים ללקוחות, ובשום אופן לא יהיה האתר אחראי לביצוע, קיום, שינויים או ביטולים של עסקאות. כמו כן, אין לראות באתר כמי שמוכר ו/או מציע את המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתר. האתר מהווה פלטפורמה פרסומית למפרסמים שונים בלבד, וכל האחריות לאספקת המוצר ו/או השירות, חיוב כרטיס אשראי, אחריות וטיב השירות מוטלת על המפרסמים בלבד.
 8. האתר אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם של תכנים המתפרסמים באתר, בין אם על ידי האתר עצמו או על ידי כל גורם אחר, ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 9. קניין רוחני


 10. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים ובכל תוכן הכלול בו לרבות העיצוב, התוכנה, היישומים, מאגרי הנתונים, קבצים וקודים כלשהם, סודות מסחריים כלשהם, מידע טכנולוגי הקשור להפעלת האתר, טקסטים, שמות וסימנים מסחריים, לוגואים, פטנטים, מדגמים וסטטיסטיקות בין אם רשומים ובין אם לאו, מידע שנאסף, וכל חומר אחר הינו של האתר בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות בהם שימוש. אין לעשות שימוש המפר זכויות קנייניות של האתר בתכנים כאמור. השימוש באתר יהיה לצרכים אישיים בלבד ואין העתיק, להפיץ, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לשווק, או לעשות שימוש מסחרי ו/או כל שימוש מפר אחר בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר, ומבעלי הזכויות האחרים במידה וקיימים כאלו, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה.
 11. סימני המסחר ומודעות של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

 12. אחריות האתר


 13. האתר מהווה פלטפורמת גלישה כמות שהוא (“As Is”) והשימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 14. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.
 15. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה, לרבות אך לא רק נזקים ישירים או עקיפים, נזקים תוצאתיים, אובדן של מידע או נתונים, פגיעה או אובדן כספיים, פיצוי מוסכם, נזק מיוחד וכל נזק מסוג שהוא בכלל שינבעו משימוש באתר, ו/או מהסתמכות על מידע כלשהוא באתר. הדבר כולל גם מקרה שבו האתר היה מודע לנזק כלשהוא שעלול היה להיגרם אך לא נקט בפעולה בכדי למנוע אפשרות זו. אין האתר אחראי גם במידה והמידע ניתן על ידי מערכת האתר ישירות ו/או על ידי ספק שאינו קשור לאתר.
 16. האתר אינו אחראי לכל תקלה בדואר, כוח עליון או אחר ששיבש את הגעת התוכן באופן שלם ומלא.
 17. האתר אינו אחראי לספק תמיכה טכנית למשתמשים. במידה וצוות האתר יענה לפנייתך ויסייע לך בתמיכה טכנית כלשהיא, הרי שהדבר נעשה לפנים משורת הדין, ואין הדבר מרמז על מחויבות כלשהיא של האתר להמשיך ולעשות כן. במקרה כזה – האחריות על יישום הסיוע שקיבלת – היא על אחריותך בלבד, ולא תהא לך כל טענה נגד האתר על חוסר שביעות רצון או נזק כלשהוא במידה ונגרם כזה כתוצאה מהתשובות שקיבלת באותה תמיכה לא מחייבת.

 18. הרחבת מושג "האתר"


 19. "האתר" כפי שבא לידי ביטוי בתנאי השימוש אלו, ובהקשר של אחריות האתר, כולל גם את מנהלי האתר עובדיו, בעליו, יועציו, סוכנים שונים, מפעילים, שותפים בעלי מניות, בעלי שליטה, נותני שירותים טכניים, עסקיים, שיווקיים ואחרים. החברה המפעילה יכולה להעביר זכויותיה על פי ההתקשרות בתקנון זה לגורמים שלישיים לפי שיקול דעתה ובכלל זה למכור / למסור / למזג / לפעול /להמחות באופן חלקי או מלא פעולות כלשהן באתר או בפרטים ומסדי הנתונים השייכים לאתר. לא תוכל לבוא בטענות על שינויים כאלו לאתר.

 20. קישורים באתר


 21. באתר תמצא קישורים לעמודים שונים ברשת האינטרנט (להלן: "לינקים"). הלינקים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי האתר, או מטעמו והאתר איננו שולט או מפקח עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. האתר אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 22. האתר איננו מתחייב כי הלינקים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. במידה ונתקלת בלינקים לא הולמים או לינקים ריקים - אנא דווח לאתר בהקדם.

 23. שינויים באתר, רצף פעילות, והפסקת השירות


 24. האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו. ובאופן כללי, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים ובשיקולים מסחריים של האתר. מובהר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 25. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאי האתר להפסיק בכל עת את מתן כל ו/או חלק מהשירותים בו. האתר יכול להיסגר בכל עת, ללא נימוק וללא הודעה מוקדמת. אך יעשה מאמץ להודיע על כך זמן סביר לפני סגירתו בפועל.
 26. כמו כן, האתר אינו מתחייב לפעולה רציפה ותקינה שלו, וייתכנו הפסקות שירות בין בשל תקלה ובין אם באופן יזום, לזמן כלשהוא, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, ולא יהיו לך טענות כלפי האתר על כך.

 27. בוררות וסמכות שיפוט


 28. על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 29. כל מחלוקת בין משתמשי האתר ובין האתר בנוגע לתנאי השימוש אלו ו/או לשימוש באתר תובא תחילה לניסיון גישור בין עורכי הדין של הצדדים. במידה ולא יימצא פתרון למחלוקת באמצעות פישור ו/או גישור, ייפנו הצדדים לבורר במשכן לבוררות ופתרון סכסוכים בתל אביב, והחלטת הבורר הממונה תהיה סופית ומחייבת. הצדדים יישאו בעלות הכרוכה בשירותי הבורר כאמור יחד ובאופן שווה. סעיף זה כמוהו כסעיף בוררות.

 30. התיישנות תביעה


 31. הגולש מסכים, כי למרות תקופת ההתיישנות המוגדרת בכל דין וחוק, במקרה של האתר, שהנו חלק מרשת האינטרנט המתחדשת ומשתנה בקצב גבוה במיוחד, לא יוכל הגולש להגיש תביעה כלשהיא נגד האתר בגין מקרה או אירוע שהתרחש למעלה מ-3 שנים ממועד גיבוש התביעה.

מדיניות פרטיות

 1. האתר מכבד את פרטיותך. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר מפורסמת בכל עת באתר והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, יש לקרוא מעת לעת את מסמך המדיניות באופן שוטף.
 2. מדיניות הפרטיות נועדה ליידע את משתמשי באתר בנוגע למדיניות הפרטיות החלה על האתר בכל הנוגע לאיסוף מידע מהמשתמש ואופן העברתו אל החברות ו/או המפרסמים המופיעים בעמוד, או לחברות ו/או צדדים שלישיים העוסקים בתחום המתאים לאתר ו/או תחומים קרובים.
 3. מפעילת האתר מאפשרת למשתמש להשאיר את פרטי הקשר שלו, לרבות שמו הפרטי, שם משפחה, מספר ת"ז, מספר הטלפון, וכתובת דוא"ל, וכן פרטים רלוונטיים בקשר לשירותים המבוקשים ו/או המפורסמים בעמוד. האתר מבהיר בזאת, כי המידע שנאסף מוחזק על ידו ומועבר אל המפרסם באופן אוטומטי באמצעות תקשורת מחשבים.
 4. המשתמש מאשר בזה לאתר להעביר את פרטיו האישיים למפרסמים. המשתמש מאשר, כי לא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה בהקשר להעברת פרטיו האישיים כאמור לעיל.
 5. מובהר למשתמש כי מילוי פרטיו באתר ושליחתם מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הגולש רשאי לציין באמצעות תיבת בחירה (Check Box) כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת לא מסוימים באמצעות הודעות SMS ו/או דוא"ל ו/או באמצעי תקשורת אחר על פי סע' 31א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008.
 6. במקרה של רישום ללא הרשאה או לצרכי עדכון הפרטים, ניתן לפנות בבקשה להסרה מרשימת התפוצה או לתיקון, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: support@lowcoster.co.il והאתר יפעל להסרת המשתמש מרשימת התפוצה בתוך לא יאוחר מ-72 שעות ממועד קליטת הבקשה.
 7. בכל מקרה של הפרה ו/או שימוש מפר באתר, האתר רשאי להסיר/לחסום משתמשים רשומים או אורחים כלשהם. כמו כן, האתר רשאי למנוע מגולש כלשהוא שנחסם להירשם מחדש, גם תחת שם משתמש אחר. ההחלטות הללו נתונות לשיקול דעתו הבלעדית של האתר, וללא חובת נימוק למשתמש.

המשתמשים רשאים לפנות אלינו בכל עת ובכל עניין באמצעות לחיצה על צור קשר-שירות לקוחות כמפורט בעמוד הבית באתר.